In de raadsvergadering van 5 november is onderstaand amendement ingediend door VVD,NGB,CDA,D66 en Lijst Babijn.

 

 

 

Constaterende dat:

Er wordt voorgesteld de rioolheffing voor het jaar 2016 met 2,5% te verhogen. Er over de begrotingsjaren 2013 en 2014 sprake was van een toevoeging aan de bestemmingsreserve als gevolg van het overtreffen van de inkomsten in relatie tot de uitgaven.

 

Overwegende dat:

Er een streven moet zijn de lastenverzwaring voor de burgers als gevolg van tariefsverhogingen door de gemeente zo beperkt mogelijk te houden. Er de verwachting is dat als gevolg van het achterblijven van de geplande investeringen op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan, het dekkingspercentage op basis van een tariefsverhoging van 2,5% boven de 100% zal uitkomen.

 

Besluit:

Het tarief voor de rioolheffing met 1,25% te verhogen, de hiermee gepaard gaande verlaging van de inkomsten te compenseren door het onttrekken van dit bedrag aan de reserve tarief egalisatie rioolheffing en de begroting als zodanig aan te passen