Tijdens de raadsvergadering van 5 november is onderstaande motie ingediend door D66, CDA, NGB en VVD

 

 

 

De raad van de gemeente Sluis,

Gelezen het raadsvoorstel vaststellen programmabegroting 2016-2019 Programma 2 Ruimtelijk Beheer

 

Overwegende dat:

  • De gemeente Sluis met betrekking paragraaf 2.4 een zo duurzaam mogelijke gemeente wil zijn
  • Initiatieven op het gebied van duurzame energie wil stimuleren en steunen
  • De gemeente Sluis concepten voor duurzame ontwikkelingen wil realiseren zoals gesteld in de duurzaamheidvisie
  • Gemeentelijke gebouwen wil verduurzamen
  • De gestelde norm van 3% energiebesparing niet voldoende ambitie uitstraalt hier echt mee aan de slag te gaan

 

Verzoekt het college:

Een plan van aanpak en investeringsplan op te stellen en daardoor in beeld te brengen hoe en op welke wijze, met het daarbij behorende kostenoverzicht, waardoor het mogelijk is om een meer realistische energiebesparing van onder andere gemeentelijke gebouwen te realiseren. Dit alles met in acht neming van de reeds vastgestelde duurzaamheidindicatoren en elementen. Hierbij aansluiten een overzicht te genereren van de energieconsumptie per object.

 

Toelichting:

De laatste jaren zijn diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd, zoals de brandweerkazerne in Oostburg, de MFC’s in Breskens en Oostburg deze gebouwen zijn uiteraard wel redelijk duurzaam gebouwd vanuit de visie gezonde scholen maar hier zijn door besparingen wel of niet onder invloed van de besluitvorming binnen de gemeenteraad geen of te weinig maatregelen getroffen om de gebouwen verder duurzaam en met grote mogelijkheden tot opwekken van alternatieve energie of energiebesparing grote kansen blijven liggen. Hierdoor vervalt de noodzaak voor duurzaamheidinvesteringen voor een deel omdat ze binnen een hun budget  moeten blijven en daardoor keuzes moeten maken. Een doorberekening voor 30 jaar zou beter zijn. Gezien het feit dat het realiseren van deze mogelijkheden bij de nieuwbouw het meest kosten efficiënt zijn, zijn er kansen onbenut gebleven. (Integraal ontwerpen).Van belang is de energie kosten door te rekenen naar instandhoudingkosten.