Tijdens de raadsvergadering van 5 november is de gemeentelijke begroting 2016 behandeld. In deze vergadering heeft iedere partij een algemene beschouwing gegeven op de begroting en het beleid van afgelopen jaar. In de beschouwing van het CDA Sluis kwamen de volgende kernpunten naar voren:
- Door de inkomstenkant te verbeteren kan het weerstandsvermogen verbeterd worden
- Aandacht voor de wensen van de verschillende kernen, met name de kern Aardenburg als woonkern
- Scherp blijven op de kwaliteit van het unieke recreatieve product, in het bijzonder de verblijfsrecreatie paradox
- Inzicht krijgen in de verschillende knelpunten wat de verkeersveiligheid betreft

Lees hieronder de volledige beschouwing van het CDA Sluis:

Reactie namens de CDA fractie over de programmabegroting 2016-2019 en de 1ste wijziging van de programmabegroting 2016

Wij als fractie maken ons ernstige zorgen over de financiële situatie van onze gemeente. We zien steeds de vaste schulden stijgen. Om de begroting kloppend te krijgen wordt wederom een greep uit de algemene reserve gedaan. Het weerstandsvermogen bedraagt nu 13% en het moet minimaal 30% zijn. Dit is zorgelijk. Jullie moeten ons gelijk geven dat dit niet de juiste gang van zaken is. Het is bekend dat er steeds meer taken van de hogere overheden naar de gemeenten wordt geschoven, maar de geldelijke middelen die meekomen zijn niet toereikend genoeg. De inkomstenkant staat ook onder druk, denk maar aan de veel lager of geen uitkering dividend van Delta. Een opdracht aan het college om eens aan de inkomstenkant meer zien binnen te halen. Denk maar aan de projectontwikkelaars die in onze gemeente investeren, hier ook eens een hoger substantieel bedrag aan te vragen. Ook de kerntakendiscussie actiever te gaan voeren, want volgens ons is hier nog ruimte om te uitgaven te beperken.

Gemeente Sluis is een ambitieuze gemeente, waar er veel gebeurt, zoals aan de kust, Breskens Schoondijke IJzendijke en Oostburg. Zitten we niet te krap in onze werknemers voor al deze werkzaamheden? De CDA fractie is van mening dat de limiet is bereikt van het minimaal aantal ambtenaren. Er blijft veel werk liggen, zoals de beantwoording van de brieven van burgers. Die niet begrijpen waarom men zo lang op een antwoord moet wachten. Dit bevorderd niet de klant gerichtheid en klantvriendelijkheid van onze gemeente, die men zo graag wil uitdragen.

In veel kernen worden diverse inspanningen gedaan om deze te versterken. Heb ze in het voorafgaande al vernoemd. Wel maken wij als CDA fractie zich ernstige zorgen om de kern Aardenburg. Wij willen het college de opdracht geven om een uiterste inspanningen te doen om deze kern weer op te peppen, vooral als woonkern. Kern Sluis waar veel werkgelegenheid is voor mensen uit onze gemeente. Maar door veel vergund parkeren ontbreekt het aan goede parkeerplaatsen voor deze mensen.Wij dragen het college op om in overleg met Bims te zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Dit is door onze fractie al verschillende malen gevraagd, maar wordt tot nu toe niets aan gedaan.

De CDA fractie is blij dat de toeristenbelasting meer dan begroot heeft bijgedragen aan de gemeentelijke financiën. Toerisme is een belangrijke economische drager van onze gemeente. Hoewel de inkomsten toeristenbelasting afgelopen jaren geplust hebben, vragen wij ook scherp te blijven op de kwaliteit van het unieke recreatieve product. Scherp blijven bedoelen we specifiek op de verblijfsrecreatie paradox. Deze vraagt enerzijds om kwantiteit uit de markt te halen zonder kwaliteit tegen te werken. Wij zien de paradox gelukkig steeds vaker genoemd in gemeentelijke stukken, coalitieakkoord, begroting, activiteiten plan Recreatie & Toerisme en de nieuwe structuurvisie. Wij als CDA fractie missen momenteel nog wel eenduidig beleid op de continue groei van het aantal verhuurbungalows, kampeerplaatsen, camperplaatsen, appartementen(tevens in de vorm van Nieuw Economische Dragers), B&B enz. De sector heeft behoeft aan duidelijk beleid, in opdracht van de provincie Zeeland is de rapportage Vitaliteit Verblijfsrecreatie Zeeland opgeleverd waar de conclusie is dat meer onderscheidend aanbod de rode draad van recreatief beleid moet zijn. Door de blijvende vraag naar het realiseren van recreatieve onderkomens vragen wij met nadruk om op zeer korte termijn met een visie te komen op het totale overnachtingsaanbod in de gemeente Sluis. CDA is van mening dat we niet alleen duidelijk beleid moeten formuleren, uiteraard zal ook de sector daarin verantwoordelijkheid moeten nemen. De recreatieve sector geeft een belangrijke economische impuls aan onze gemeente Sluis. Wij pleiten als CDA fractie dan ook voor een adviesraad Recreatie & Toerisme welke we verantwoording willen geven over het budget recreatievisie, en input laten leveren in het te ontwikkelen gemeentelijk beleid. Inspraak geven zoals bijv. ook een BIMS(kern Sluis) dat doet

Met de voor 2016 en 2017 verlagen van de OZB tarieven kan het college een begin maken met het verminderen van de lokale lasten van onze inwoners.

De investering in 2016 en 2017 van nieuwe afvalcontainers zal onze fractie niet steunen. De investering van 2 maal 500.000 euro vinden wij niet verantwoord. Er wordt een amendement ingediend om de bestaande containers van een sticker te voorzien naar voorbeeld van de gemeente Assen. Hierdoor zullen de 1200 illegaal in omloop zijnde containers niet meer worden geleegd. Een besparing hierdoor van 82.000 euro.

Wij pleiten ervoor om de vervanging van de armaturen van de openbare verlichting de Dethon hierin te betrekken. Zij assembleren vanuit verschillende onderdelen de verlichting apparatuur voor een Zeeuws bedrijf.

Het project aan de kust met het mobiel internet wordt door de betrokkenen positief ervaren. Graag zouden wij voortzetting zien van dit project en een uitrol naar betere digitale bereikbaarheid in onze gemeente.

Verkeersveiligheid in onze gemeente vinden wij als CDA fractie zeer belangrijk. Echter blijft dit onderbelicht. Op verschillende plaatsen zijn er knelpunten. Steeds meer klagen onze inwoners erover dat er binnen en buiten de bebouwde kom te hard wordt gereden en er zijn al op diverse plaatsen ongelukken gebeurd. Ogenschijnlijk wordt er niets veranderd aan de inrichting en ook de gedragscomponent wordt niet beïnvloedt. Navraag leert ons dat we niet inzichtelijk hebben wat we uitgeven aan verkeersveiligheid maar dat ook een visie op verkeersveiligheid ontbreekt. Om dit punt meer kracht bij te zetten en verkeersveiligheid op de kaart te zetten, dienen wij een motie in.

Rest mij nog alle medewerkers van onze gemeente te bedanken voor het samenstellen van deze begroting.

Namens CDA fractie Sluis Sjaak Quaak