In de raadsvergadering van 5 november is volgende motie ingediend door CDA, NGB, VVD en D66

 

 

 

Overwegende dat:

- Verkeersveiligheid om constante aandacht vraagt. Gedragsbeïnvloeding, inrichting wegen en handhaving hierop van invloed zijn.
- Bij ongeveer één op de drie dodelijke verkeersongelukken een te hoge snelheid een doorslaggevende rol speelt.
- Snelheidsovertredingen tot 10 à 15 kilometer boven de limieten van 30 en 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom jaarlijks circa tien voetgangers en fietsers het leven kosten. Zo’n 200 mensen zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen worden.
- We een vergrijzende gemeente zijn (ouderen zijn % vaker betrokken bij een ongeluk) maar ook een toeristische gemeente ( er rijden veel mensen rond in onze gemeente die de regio niet goed kennen) wat extra risico’s met zich mee brengt.

 

Overwegende dat

- Er verschillende gevaarlijke verkeerspunten in onze gemeente aanwezig zijn waar regelmatig een ongeluk gebeurt. (bijv. : beide kruispunten bij industriegebied Oostburg ter hoogte van Gamma & ambulancepost). \
- Er op veel wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom structureel te hard wordt gereden. Zonder dat hier maatregelen worden genomen.
- Er wordt ondanks ‘duurzaam veilig’ op veel plaatsen nog te weinig gedaan om de veiligheid in het verkeer te garanderen.
- Er vanuit de rijksoverheid vele landelijke campagnes zijn die zich richten op het gedrag in het verkeer.
- Verkeersveiligheid in de begroting geen apart budget kent. Hierdoor ontbreekt inzicht in de uitgaven mbt verkeersveiligheid, maar ook inzicht in de uitvoering ‘wat doen we’ ontbreekt.

 

Draagt het college op:

* Het beleid op het gebied van verkeersveiligheid aan te scherpen.
* In de commissie van februari met een startnotitie naar de raad te komen hoe we de verkeersveiligheid in onze gemeente gaan borgen mbt gedrag, inrichting wegen en handhaving.
* Integratie met landelijke gedragscampagnes vanuit de rijksoverheid binnen onze eigen communicatiekanalen.
* Voor de invulling van dit meerjarenplan binnen de budgetten aanleg en onderhoud wegen ruimte te zoeken
* Hierbij extra aandacht geven aan knel-locaties waar op korte termijn verandering wenselijk is. Dit in afstemming met stads- en dorpsraden (ism provincie en waterschap)